מסמך הנהלים (CP)       מסמך מדיניות תעודה (CP - Certificate Policy) מפרט את המחויבויות - הן של הממיל"א (מנפיק ממשלתי לתעודות אימות)
       כמנפיק התעודה והן של התושב המחזיק בתעודה.    מסמך מדיניות תעודה - מנפיק ממשלתי לתעודות אימות - ממיל"א (CP)